Σόλωνος 8 Κάντζα, Παλλήνη
   210 6659851 – 6973 987581
   nasosif@hotmail.gr

Μελέτη Έγκρισης Απότμισησης Πεζοδρομίου

Συμφωνα με τον Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105 Α’) και την ΥΑ (64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278 Β/2018)) για τις αδειοδοτήσεις των μεταποιητικών δραστηριοτήτων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

  • Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης
  • Έγκριση εισόδου – εξόδου
  • Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου

Έγκριση Κυκλοφοριακής  Σύνδεση

Με τον όρο «Κυκλοφοριακή Σύνδεση ενός ακινήτου», εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο ένα όχημα αφήνει μια δημόσια οδό για να εισέλθει σε έναν ιδιωτικό χώρο ή και αντίστοιχα.


Έγκριση Εισόδου – Εξόδου

Με τον όρο «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων», εννοούμε την  δυνατότητα διαμορφωμένης εισόδου – εξόδου, για αντιπροσωπευτικό όχημα σε συγκεκριμένη θέση του προσώπου του γηπέδου.

Η θέση εισόδου – εξόδου πρέπει να πληρεί δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος – έξοδος και άλλης οδού.

Δεν χορηγείται έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων, όταν δεν εξασφαλίζονται, πριν από τη θέση εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης, λόγω της οριζοντιογραφίας ή και της μηκοτομής της οδού ή λόγω πλευρικών εμποδίων ή αδυναμίας αποκατάστασης της ορατότητας με κατασκευαστικές επεμβάσεις, τα παρακάτω μήκη ορατότητας ανάλογα με τη κατηγορία της οδού.

Δεν χορηγείται έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων, όταν δεν εξασφαλίζεται απόσταση 50m μεταξύ της θέσης εισόδου – εξόδου και της πλησιέστερης συμβολής (ευρισκόμενης στην ίδια πλευρά της οδού με την εγκατάσταση) ή διασταύρωσης οδών. Η απόσταση αυτή μετριέται από το προς τη πλευρά των συμβαλλομένων οδών άκρο της εισόδου – εξόδου έως το σημείο τομής των αξόνων των οδών.


Έγκριση
 απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου 

Με τον όρο «Έγκριση απότμησης ή έγκριση υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου», εννοούμε την  δυνατότητα απότμησης ή υποβιβασμού του πεζοδρομίου αντίστοιχα, με σκοπό την ασφαλή είσοδο και έξοδο των οχημάτων από την οδό, στον ιδιωτικό χώρο.